Selecteer een pagina

Dossier

Alle artikelen van het door u gekozen dossier

Cultuur van het hart (2)

Phil Bosmans in de 21e eeuw

Phil Bosmans

Phil Bosmans

Sinds de Brexit is bestuurlijk Europa plots een aantal inzichten wijzer geworden. Het ontbreekt wetenschappers, getuige harde feiten, aan proactieve en toekomstbestendige invloed op media en politiek. Het voorspelbare gevolg is tot op heden alvast de huidige impasse van een haast continentaal kaliber. Ondernemend Europa heeft behoefte aan voorspelbare verbinding, voorspelbaar bestuur en enige stabiliteit, die beleggers immers enig vertrouwen en rust geeft. Welke invloedrijke ondernemers en/of nationale politieke leiders beschikken per saldo over voldoende invloed en vertrouwen om gemeenschappelijke denkbeelden tot ontwikkeling te brengen en Europese waarden en drijfveren in goede banen te leiden? Welke proactief-ondernemende visionairs zullen Europa uit haar bestuurlijke impasse gaan bevrijden? Nederland heeft, tot de Fortuynrevolte, internationaal een tamelijk unieke reputatie als gidsland ontwikkeld. Welk (groot) Europees land kan de rust bewaren en in deze turbulente tijdgeest een geloofwaardige, toekomsbestendige koers gericht op welvaart en vrede, in Europa waarborgen.

Of dient Europa zich vanaf 8 november 2016 bovenal te gaan vertrouwen op Amerikaanse wijsheid en besluitvorming onder leiding van Donald Trump danwel Hillary Clinton?
(meer…)

Cultuur, erfgoed en burgerschap als uitdaging

‘Cultuur, erfgoed en burgerschap’ mag als thema vanzelfsprekend lijken, in feite is de combinatie opmerkelijk. Elk van de termen heeft natuurlijk zijn betekenis, maar in de combinatie ontstaan nieuwe uitdagingen die nog niet eerder aan de orde zijn geweest. Die uitdagingen ontstaan onder meer door een drietal factoren: burgerschap als vraag, cultuur als design instrument en de vraag naar de toekomst. (meer…)

Burgers binnenboord

Redactioneel: De negende BMC Cultuurconferentie over publieksparticipatie en community bouwen

Gemeenten en provincies zien dat burgers actiever willen participeren. Maar hoe organiseer je de actieve burger? En hoe dienen culturele instellingen zich te verhouden tot de samenleving wanneer de burger binnenboord wordt gehaald? Deze vragen speelden een hoofdrol tijdens de recente BMC Cultuurconferentie.
(meer…)

Breaking down boundaries

The opportunities and challenges of religious tourism

Domchurch Utrecht

Fascinating religious heritage, along with a rich cultural and natural history, has helped to make Europe the world’s leading tourist region. An extraordinary tapestry of art forms, heritage sites and spiritual festivals are living legacies of Europe’s magnificent, diverse and longstanding cultures. These legacies inspired over six hundred million travellers from around the world to visit Europe in 2015.
(meer…)

Moraal, burgerschap, identiteit en de rol van cultuur in het Europese eenwordingsproces

In het advies Agenda cultuurbeleid & culturele infrastructuur van de Raad voor Cultuur uit 2007, waarin de contouren voor een nieuw kunstbeleid voor Nederland geschetst worden, wordt de Nederlandse kunstwereld in de inleiding opgeroepen voortaan iets verder te kijken dan het enkele voortbestaan van de eigen instelling. Kennelijk is de Raad tot de slotsom gekomen dat cultuur en cultuuruitingen méér kunnen betekenen voor een samenleving dan het voorzien in een behoefte aan kunstgenot. (meer…)

Kiezen en diversifiëren

In gesprek met Melle Daamen

Melle Daamen behoeft geen introductie. Sinds 2001 loopt hij als directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam voorop in het denken over publieksparticipatie in de kunsten. Tijdens de BMC Cultuurconferentie sprak Daamen dan ook over zijn ervaringen in het veld. Culturele ondernemingen staan steeds meer onder druk door een combinatie van internationalisering, commercialisering en digitalisering. (meer…)

Naar een politiek bewuste erfgoedsector

De erfgoedexpert kan de waarheid als historicus niet fixeren, maar hij kan wel de mensen leren te navigeren met het verleden. Dat beschouwt Pascal Gielen als een van de belangrijkste opdrachten voor de erfgoedsector: zorg voor goede navigatietools. Het is ook een kwestie van ethiek. Wie het verleden ontsluit is bezig met politiek. De erfgoedsector moet zich daar meer bewust van zijn, zegt de Antwerpse en Groningse professor cultuursociologie. (meer…)

‘Doe maar gewoon’ is niet meer goed genoeg

Wat de culturele sector kan leren van de tech scene

Culturele organisaties blijven zich ondanks eerdere beloften nog steeds voornamelijk richten op overheden. Willen we als sector relevant blijven, dan wordt het hoogste tijd om ons op écht op het publiek te richten. De internationale tech scene biedt een goed voorbeeld van hoe het anders kan.    (meer…)

Towards five hundred years of Reformation

How does religious travel contribute to inbound tourism in Germany?

In 2015, for the first time ever, around eighty million overnights stays were made by foreign visitors in Germany, up by 5.4 per cent compared to 2014 and a twenty million increase when looking back to 2010. Germany’s most important source markets contributing to this successful development of inbound travel are the Netherlands, Switzerland, the USA and the UK.
(meer…)

Schrijf verhalen

De vergeten kant van herbestemming

Zijn verhalen belangrijk bij de herbestemming van kerkgebouwen? Als je die vraag zomaar opwerpt, zullen de meeste mensen ‘nee’ zeggen. Verhalen, daar betaal je de aankoop van het gebouw niet mee, of de notaris die de transportakte moet passeren, of de stedenbouwkundige die het omgevingsplan moet aanpassen, of de architect, of de aannemer. Maar dat is een kostbare vergissing: verhalen zijn essentieel voor het welslagen van een herbestemmingsproject. (meer…)

De staat van Eindhoven

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan het meerjarige cultuurprogramma ‘De Staat van Eindhoven’, over de veranderende verhouding tussen overheid en burger, en in het bijzonder over de tweeledige ambitie van Eindhoven om een smart city in een participatiesamenleving te zijn. Een stad waar de overheid niet meer alles bedenkt en regelt, maar verantwoordelijkheden deelt met inwoners en bedrijven. Het verhaal van de smart city staat echter nog in de kinderschoenen. Hoe kunnen inwoners en bedrijven zich bij de slimme stad aansluiten, of eraan bijdragen? En waarom zouden ze dat doen? Dit artikel schetst de achtergrond bij het programma De Staat van Eindhoven; de uitgangspunten, de vragen, de conflicten én wat Het Nieuwe Instituut hierin kan betekenen. (meer…)

Podium van én met de stad

In gesprek met Alex Kühne van de Deventer Schouwburg

De Deventer Schouwburg neemt publieksparticipatie serieus: het programma ‘Podium van de Stad’ wil de schouwburg midden in de samenleving zetten. Het project is zeer succesvol gebleken in die ambitie. Steve Elbers, programmamanager cultuur van Stichting DOEN, noemt de Deventer Schouwburg een ‘voorloper’ die de sector heeft opgeschud.
(meer…)

Nyenrode Duurzame Monumentenzorg

Duurzame initiatieven voor historische gebouwen

Maatschappelijke relevantie staat centraal in het Center for Entrepeneurship, Governance and Stewardship van Nyenrode Business Universiteit. Onderzoekers werken vanuit hun disciplines en expertises aan grote vraagstukken in verschillende sectoren. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de belangrijkste aandachtspunten binnen het onderzoekscentrum. Hoogleraar Anke van Hal en haar team zetten zich vanuit de leerstoel Sustainable Building and Development in voor het verduurzamen van de bouwsector. (meer…)

Goede of gehoorzame burgers

"Ik voel me thuis bij Erasmus, bij het humanisme dat universeel is, geen grenzen kent"; 'Desiderius Erasmus', Hans Holbein de Jongere (1523).

“Ik voel me thuis bij Erasmus, bij het humanisme dat universeel is, geen grenzen kent”; ‘Desiderius Erasmus’, Hans Holbein de Jongere (1523).

Nu het begrip ‘burgerschap’ steeds pregnanter wordt gebruikt (ook sinds de overheid de participatiesamenleving omarmd heeft) kunnen culturele instellingen toch niet langs de zijlijn blijven staan? Die vraag wierp Menno Heling, hoofdredacteur van MMNieuws, op in een mailwisseling over mijn rol bij het tot stand komen van het advies Innoveren, participeren! van de Raad voor Cultuur in 2007. Ik moest in mijn geheugen graven en inderdaad, ik had het voorwoord voor dit appèl op de overheid (en de samenleving) grotendeels geschreven. En klaarblijkelijk heeft de overheid naar de raad geluisterd, zo blijkt uit dit themanummer. (meer…)

Flexibele monumenten zijn de toekomst

Op bezoek bij het Sweco mini-symposium

Ingenieursadviesbureau Sweco werkt aan de samenlevingen en steden van de toekomst. Betekent dit dat we alleen kijken naar nieuwbouw? Welnee, de monumenten in Nederland zijn namelijk flexibel. Maar welke mogelijkheden zijn er? We zien dat eigenaren, gebruikers, architecten en aannemers worstelen met vergelijkbare problemen. Daarom organiseerde Sweco op 11 oktober een symposium over toekomstbestendige monumentale panden. Waar kon dat anders georganiseerd worden dan in Huize Houdringe in de Bilt, een werklocatie van Sweco Nederland en een monument. (meer…)

De kunst van burgerparticipatie

Soms is de tijd ergens rijp voor. Dan buitelen de ontwikkelingen over elkaar heen. Dan bloeien er duizend bloemen, in straat en wijk, in stad en land. Dit lijkt nu het geval te zijn op het gebied van nieuwe democratie. In tal van gemeenten worden nieuwe vormen beproefd. Soms omdat een bestuurder maatschappelijke problemen anders wil aanpakken, soms op initiatief van betrokken bewoners of bevlogen ambtenaren. (meer…)

Van audience naar community

Het participatieve museum heeft de toekomst

Het museum als dé autoriteit – vroeger zo vanzelfsprekend – erodeert en verliest aan betekenis. Bezoekers willen inspraak hebben op collectiebeleid, tentoonstellingen en evenementen. Het lukt de grote spelers om mee te gaan in deze tendens, maar kleinere musea lopen vooralsnog achter. Wat kunnen zij doen om te overleven? (meer…)

Ruimte maken

De kunstwereld is sinds mei dit jaar voor de zesde keer op rij druk in de weer met het schudden van de kaarten voor een nieuwe vier jaar durende kunstenplanperiode. Het Rijk, de gemeenten en provincies schrijven kaderbrieven en cultuurnotities en starten discussies over de spelregels voor de nieuwe periode. Belangrijke kaders zijn, naast ‘kwaliteit’, onder andere het publieksbereik, de eigen inkomsten, spreiding van het werk over het land, en hoe de educatie is geregeld. De overheden hebben in hun eigen werkingsgebied vaak een basisinfrastructuur (BIS) bedacht van kunstinstellingen die ze zeker willen financieren. Deze BIS wordt soms groter en soms kleiner na enige politieke druk en daarnaast worden overal cultuurfondsen in gereedheid gebracht om alles wat niet BIS is, toch nog een kans te geven. (meer…)

Beleid door burgers

In gesprek met wethouder Vera Tax over burgerparticipatie

Beleid opstellen met inspraak van burgers? Wel als het aan Vera Tax ligt, wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd en Evenementen bij de gemeente Venlo. Bij de ontwikkeling van het evenementenbeleid voor Venlo in de komende jaren heeft zij geluisterd naar de ideeën en wensen van betrokkenen uit haar gemeente en regio.
(meer…)

Gemeente, investeer in je museumdirecteur!

Recent werd op initiatief van Steve Austen een nieuwe MBA Cultuur, Erfgoed & Burgerschap opgericht. Maar is dat niet vooral het soort investering dat nuttig is voor grote culturele instellingen in de Randstad? Verre van. Juist vanuit een regionaal perspectief zou deze MBA een grote impact kunnen hebben. (meer…)

Upload Museum

Dagan Cohen over publieksparticipatie, nieuwe media en het museum van de toekomst

Dagan Cohen geldt als één van de grensverleggers als het gaat om nieuwe museale concepten in een online omgeving. ‘Upload Cinema’ toonde zijn visie op het veranderende medialandschap. Productie, distributie en de manier van filmkijken maken een diepgaande verandering door. Het hele interactieve proces van maken, mixen, kiezen en uploaden transformeert de filmindustrie. Publieksparticipatie wordt daarbij steeds meer een sociale activiteit die draait om samenwerking.
(meer…)

Van spoorloods naar sociale hub

In gesprek met Baud Schoenmaeckers van Het Seinwezen

Langs het spoor, hartje Haarlem ligt Het Seinwezen: cultureel centrum, flexwerkplek, hub voor sociale ondernemers en een huis en expositieruimte voor de buurt. Het concept is ontsproten aan het brein van Baud Schoenmaeckers, naast eigenaar van Het Seinwezen ook directeur van het bureau Synergos Communicatie. MMNieuws sprak met Schoenmaeckers over de kansen en problemen van zijn historisch pand, en de ambitieuze toekomstplannen voor zijn geesteskind. (meer…)

Partnerpost De maatschappelijke relevantie van de openbare bibliotheek

Over de positieve rol die bibliotheken zouden spelen in de samenleving is veel geschreven. Beleidsmakers en wetenschappers – in wervende missiestatements, beschouwingen en onderzoek – benadrukken de relevantie voor individuele bezoekers en de maatschappij als geheel. De boodschap is onomstreden: de bibliotheek levert een breed palet aan nastreefwaardige maatschappelijke opbrengsten. Als veilige en neutrale plek voor ontmoeting en gemeenschapsactiviteiten draagt ze bij aan het slaan van culturele bruggen en sociale cohesie. Met kennis en informatie maakt ze burgers zelfredzaam en stimuleert ze actieve participatie op de arbeidsmarkt en in het democratische proces. Door educatieve activiteiten stimuleert zij een ‘leven lang leren’ en een florerende kenniseconomie. En als culturele publiekstrekker weet zij wijken en winkelcentra een culturele en economische ‘boost’ te geven. (meer…)

De tijd is rijp!

Theaters als de nieuwe werkplekken

Mens en theater zijn bijna van nature met elkaar verbonden. Echter, sinds theaters ondersteund worden door de overheid, onderdeel van de periodieke kunstsubsidiecarousels, zijn ze teveel verworden tot kunsttempels terwijl de verbindingen met de stad, de burger, de man van de straat meer aandacht vragen.  (meer…)

De vele levens van de Waterlinie

Een nieuwe methodiek voor erfgoedgebruik en –herbestemming

De Nieuwe Hollandse Waterlinie, aangelegd vanaf begin 19e eeuw, is een belangrijk onderdeel van het militair erfgoed van Nederland. Talloze forten, batterijen en schuilplaatsen staan als stille getuigen van een ambitieuze militaire strategie die nooit in werking is gesteld. Nu dit militair erfgoed zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, rijst de vraag wat er met de Waterlinielandschap moet gebeuren. Dankzij de inzet van lokale bewoners, bijgestaan door V6, krijgt het Linielandschap nieuw leven. (meer…)

Partnerpost Minder aandacht voor boeken, meer voor burgers

Bieb in Weert

Op een woensdag in november tweette de gelauwerde auteur Guus Kuijer: “Begrijpt het bedrijfsleven hoe belangrijk bibliotheken zijn voor een behaaglijk stadsleven? Waarom worden ze zo zelden gesponsord?” Een mooie steun in de rug voor de openbare bibliotheek. Maar morele ondersteuning alleen is niet voldoende. We leven in een roerige tijd die bibliotheken dwingt om na te denken over bestaansrecht en relevantie. De vraag ‘begrijpen bibliotheken zelf hoe belangrijk zij zijn voor een behaaglijk stadsleven?’ gaat vooraf aan de verzuchting van Kuijer. De openbare bibliotheek heeft de potentie om lokaal een grote maatschappelijke rol te spelen. Maar dan is het wel zaak dat de goede voorbeelden die er inmiddels zijn snel navolging krijgen. (meer…)

Waarom bestaat u als museum?

Wat is het bestaansrecht van jouw museum?

Wat is het bestaansrecht van jouw museum? Hoe denken jullie er in het museum over na? Beginnen jullie met een nieuwe tentoonstelling altijd bij het waarom ervan? Welke aanpak wordt daarbij gekozen? Als het museum een mens zou zijn, hoe vormt en groeit de identiteit? Gebruiken jullie daarbij bepaalde theorieën, voorbeelden, boeken, kaartspelen? Laat het me s.v.p. weten door onderaan dit bericht te reageren. (meer…)

Cultuur en identiteit, na de Brexit

De toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Unie in 1973  heeft altijd het karakter gehad van een zekere anomalie. De grondleggers van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waarmee het allemaal begon, was het uiteindelijk te doen om het wegnemen van de oorzaken van de beide wereldoorlogen. Daarvoor zou eerst een gemeenschappelijke markt en vervolgens een toenemende samenwerking en uitwisseling tussen de ‘volkeren’ van Europa moeten plaats vinden. De Britten waren eigenlijk alleen geïnteresseerd in handel en de voordelen van een gemeenschappelijke markt. De impliciete politieke doelstelling van een toenemende Europese eenwording kon ze maar matig boeien. (meer…)

Relevant

Na een definitieve afspraak met de AIVD maak ik me op voor mijn undercover klus bij het kabinet van premier Wilders. De afspraak kent geen ander schriftelijk ‘bewijs’ dan een bankafschrift dat aangeeft dat ik een aanzienlijk bedrag heb ontvangen vanwege een belastingvrije prijs van een mij totaal onbekende loterij. De opdracht is duidelijk: zorg dat Wilders als PVV-premier kunstenaars niet te rigoureus als irrelevant beschouwt. Een bijna onmogelijke opdracht maar dat was juist de reden dat ze mij hebben benaderd. Niet zonder meer, want mijn eerste taak is mijn zogenaamde geloof in het noodzakelijke bestaan van een culturele elite publiekelijk afzweren in ruil voor een populistisch adoratie van gewone mensen. (meer…)

“De politiek moet dingen mogelijk maken in de vorm van een beleidskader, maar ook in de vorm van vastgoed.”

In gesprek met de Haagse wethouder Joris Wijsmuller

Voor de vorige editie van MMNieuws spraken we met Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur voor de gemeente Den Haag, over de culturele diversiteit van de stad en de relatie tussen politiek en de culturele sector. In dit vervolginterview vroegen we hem naar het Spuikwartier, het culturele vastgoedbeleid van de gemeente en de waarde van nieuwbouw. (meer…)

Transparancy in complexity

Waar staat de kunst- en cultuuraanbieder eigenlijk?

Enige tijd geleden heb ik, op verzoek van de Europese Commissie, deelgenomen aan de beraadslagingen van de werkgroep audience development van het veel grotere platform ‘Access to Culture‘. Ik bleek de enige loslopende deelnemer te zijn. Dat wil zeggen, alle anderen waren (betaalde) vertegenwoordigers van alle mogelijke netwerken, councils, associaties en koepels van diciplinegewijs georganiseerde belangenbehartigers. Op zich niet zo verrassend dat zij er waren: als de Europese Commissie wil spreken met de civil society dan gaat dat via de representatieve organen er van. Burgers, zoals ikzelf in dit geval, vertegenwoordigen logischerwijze alleen zichzelf en spelen dan ook geen rol van betekenis in de dialoog met de civil society die het Europese bestuur, de Europese Commissie en het Europees Parlement nastreven.  (meer…)

Duurzaam wonen in agrarisch erfgoed

Monumentale energietransitie in de praktijk

Het platteland verandert, agrarisch erfgoed staat onder druk. Oude boerderijen voldoen zelden aan moderne eisen voor een duurzame woon- en werkomgeving. Tegelijkertijd is het verduurzamen van agrarisch erfgoed een enorme opgave, zeker voor individuele boerderijeigenaren. Reden voor EMD-Monumentenzorg en de Nyenrode Business Universiteit om samen dit probleem op te lossen. (meer…)

Partnerpost De her(r)ijking van cultureel ondernemerschap

Nederland verandert in hoog tempo: de netwerksamenleving heeft zijn intrede gedaan, technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, ‘problemen’ worden complexer en internationaler. In de netwerksamenleving verliest geld de status van de belangrijkste drijfveer. Andere waarden nemen over, zoals identiteit, globalisering en ontwikkeling. De nieuwe snel veranderende samenleving kent veel uitersten, ook in de culturele sector. Instellingen en nieuwe initiatieven die floreren, instellingen die ophouden te bestaan en zij die zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Wat kunnen we daarvan leren? In ieder geval dat het tijd is voor een herijking van cultureel ondernemerschap. (meer…)

Bouwen aan de stad van de toekomst

jongeren en architectuur in het Museon

Museon presentatie

Tijdens het symposium Cultuur in Beeld presenteerde ik ten overstaan van een man of vijftig de resultaten van het project ‘Stad van de Toekomst’ dat tussen 20 juni en 27 oktober 2013 in het Museon in Den Haag gehouden werd en waar zo’n 30.000 bezoekers op afkwamen. (meer…)

Smart marketing

Ontwerp nieuwe verbindingen met het theaterpubliek

Technologie bepaalt in hoge mate de wijze waarop we communiceren, consumeren, ons vermaken en werken. Podiumkunstinstellingen zullen een digitale strategie moeten ontwikkelen. Hoe vermarkt je in het digitale tijdperk een zo analoog product als de podiumkunsten, waar het juist gaat om het live ervaren van een voorstelling?
(meer…)

De toekomst van het religieus verleden

In gesprek met Mirjam Blott

Eind 2016 stopt de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Dit programma heeft zich de afgelopen jaren gericht op het verzamelen van nieuws, kennis en het aanjagen van discussie over en samenwerking op het gebied van religieus erfgoed. Ter gelegenheid van het slotsymposium spreekt de redactie met projectleider Mirjam Blott. (meer…)

Collectief regelen van auteursrecht in zicht: een goed begin

Acht (koepel)organisaties in de erfgoedsector hebben de minister van Cultuur en de staatssecretaris van Justitie gevraagd om werk te maken van modernisering van het auteursrecht. Het Europees voorzitterschap van Nederland in 2016 is daarvoor een uitgelezen kans. De erfgoedsector vraagt om collectieve voorzieningen voor afkoop van rechten en om verruiming van de uitzonderingspositie van erfgoedinstellingen in het auteursrecht. (meer…)

Van dorpsradio naar online brink

Lokale omroepen in transitie

Lokale omroepen verkeren in zwaar weer. Mediagebruikers gaan steeds vaker de traditionele media voorbij en vinden hun informatie en vermaak online. Toch is er ruimte voor hoop: met de juiste aanpak is het voor lokale omroepen mogelijk om de transitie te maken naar een nieuw medialandschap.
(meer…)

De bisschop van Myra

Nederturk avant la lettre?

Kunnen wij het feest van Sinterklaas beschouwen als religieus (Nederlands) erfgoed, en zo ja, is het een toeristisch interessant item? Vanuit dit perspectief gezien zou je kunnen concluderen dat er kansen worden gemist. Nederland blijkt opeens over wel erg veel erfgoedspecialisten te beschikken. De onbetwiste  deskundige op dit gebied, drs. H. Zijlstra uit Oosterwolde (F) heeft het nationale debat over de identiteit van deze materiële en immateriële erfgoed kwestie voorlopig beslecht door het M-woord uit te spreken. Daarmee probeert hij te voorkomen dat zijn nageslacht – meer precies: zijn achtjarige zoon – geconfronteerd zou worden met de ongewenste aspecten van een, in de ogen van Zijlstra, onschuldig kinderfeest. (meer…)

Heritage matters

Placing cultural heritage at the heart of the EU

Heritage matters for Europe, that much is clear. Our castles, churches and museums play a central role in the formation of European identities and attract millions of visitors each year. The Lisbon Treaty acknowledges this importance and seeks to safeguard European heritage. Yet EU funding for cultural heritage projects was traditionally quite meagre compared to other domains. Together with many other cultural institutions, the European Heritage Alliance seeks to combat this lack of attention. (meer…)

Investeren in kunst

Voor zijn grote tentoonstellingen, zoals ‘Miro en CoBrA’ ontwikkelde het Cobra Museum een opvallend nieuw model van financiering. In plaats van reguliere sponsorsing, koos het museum voor de verkoop van obligaties in de tentoonstelling. We legden Els Ottenhof, zakelijk directeur van het Cobra Museum, en Bert Mennings, verantwoordelijk voor Business Developments en Partnerships, een aantal vragen voor. (meer…)

Bibliotheek op vakantie

naar een succesvol lokaal bibliotheekbestel

foto: Koninklijke Bibliotheek, Jacqueline van der Kort

De zaal in het Eindhovense Strijp-S gebouw liet de deelnemers aan de sessie ‘Een succesvol Lokaal Bibliotheekbestel’ letterlijk alle hoeken zien. Met in elke hoek een of meer vertegenwoordigers van de commissie Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel, de opvolger van de commissie Cohen. Het had iets weg van een reisbureau. De ene hoek toonde duidelijk de kaart van Frankrijk, de andere had de signatuur van Zweden. Aan de andere zijden werden deelnemers op reis gestuurd naar de Verenigde Staten of Griekenland.

(meer…)

Voorbij Google Analytics

De laatste tijd wordt veel geschreven over het verhogen van de effectiviteit van marketinginspanningen via data-analyse en klantgerichte campagnes (CRM). Het VSBfonds speelt een belangrijke rol in de stroomversnelling die hierin gaande is, door het toegankelijk maken van de expertise van MIcompany, een bureau gespecialiseerd in commercial analytics dat normaliter de grote A-merken ondersteunt in hun activiteiten op het gebied van data driven marketing. (meer…)

Recensie: Bruisen, Brouwen, Binden!

Handboek voor lokale community builders

Geen culturele organisatie kan nog om community’s heen: ze zijn niet alleen een essentieel onderdeel van een moderne marketingstrategie, maar geven je organisatie ook bestaansrecht. Toch is het ontwikkelen van een community makkelijker gezegd dan gedaan. De nieuwe publicatie Bruisen, Brouwen, Binden! Handboek voor lokale community builders biedt een helpende hand.

(meer…)

Open deuren

De toekomst van de Grote Kerk te Elst

Het programma ‘Open Kerken en Kloosters’ heeft in 2016 een aantal ambitieuze organisaties met visie in staat gesteld om hun kerk(en) of klooster(s) op een onderscheidende manier voor een groter en breder publiek open te stellen. ‘Open Kerken en Kloosters’ werd vanuit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Catharijneconvent en VSBfonds.
(meer…)

MuseumMaatje

Inspireren tot een open blik op de wereld

Museummaatje

Kunnen musea een rol spelen in de vluchtelingencrisis? Met MuseumMaatje proberen het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde vluchtelingen in Nederland een steun in de rug te geven, bijgestaan door enthousiasite vrijwilligers. (meer…)

Trumptoerisme

Column

Trump tourism

Wat tot nu toe bij het Trumpisme is ondergesneeuwd gebleven, is het perspectief van een kansrijk Trumptoerisme. Het zo bevooroordeeld rondreizen in het toenmalig machtigste land op aarde maar dat onmiskenbaar in een staat van ontbinding verkeert. En dat alles onder een president die voor de VS-verkiezingen van 8 november zich als een malloot heeft gedragen om de frustraties van de lager opgeleide blanke Amerikaan te kunnen exploiteren. Maar die na zijn inauguratie van 20 januari 2016 niet meer zal blijken te zijn dan pop in een politiek drama. De eerste teksten van dit drama verschenen al rond 2000 toen analisten voorspelden dat in de 21e eeuw niet de VS maar China de leidende partij op het wereldtoneel zal zijn. (meer…)

Gezien en gehoord worden

Wat maakt een gemeente inclusief?

”Bent u moeilijk ter been en heeft u een vergunning voor een invalideplek weten te bemachtigen dan mag u meedoen aan de wedstrijd ‘hoe scoor ik een invalideplek’ in de directe nabijheid van de winkels. Geldermalsen een inclusieve gemeente. Ik dacht het niet.” Een jaar na de start van het project ‘de Inclusieve Gemeente Geldermalsen’ schreef Rob van Veen, inwoner van de gemeente deze zin in een column van het lokale nieuwsblad. Deze uitspraak laat zien dat de term ‘een inclusieve gemeente’ hoge verwachtingen schept. Hoezo is de gemeente inclusief? En wat is er dan bereikt tot nu toe? (meer…)

GIEP HAGOORT

Stedelijke konijnen

Als konijnen staren zij in de koplampen van een overjarige SAAB. Stadsbestuurders en beleidsmakers zijn heimelijk nog steeds in de ban van de creatieve stad. Niet openlijk want ze weten dat het concept tamelijk sleets is geworden. Maar door hun creatieve bloedarmoede hebben ze niets anders in handen om de cultuur in de stad te promoten. (meer…)

Share This