1
Inloggen voor abonnees

KnipselKrant New

Abonneren
Abonneer u op de
digitale nieuwsbrief: MM E-Nieuws en blijf op de hoogte van het culturele en creatieve ondernemerschap. 
Welkom
Uitgelicht
Cultuureducatie volgens Cultuurcompagnie NH
Innovatief en resultaatgericht: zo wil de Cultuurcompagnie Noord-Holland het liefst omschreven worden. Voortgekomen uit Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Kunst en Cultuur Noord-Holland, zet de Cultuurcompagnie zich inmiddels met zo’n veertig professionals in voor culturele projecten in de provincie. Binnen de organisatie richt expertisecentrum Plein C zich volledig op kunst- en cultuureducatie. We spraken met Vibeke Roeper, hoofd Cultuureducatie en sterk betrokken bij Plein C, over bezuinigingen, waardemetingen en de toekomst van cultuureducatie binnen Noord-Holland.
» Lees het hele artikel

Hier leert iedereen
Wanneer je zwanger bent, je hebt recent je eerste Citroën Picasso gekocht, of je hebt een blessure, kom je opeens veel mensen tegen die dat ook hebben. Mij overkwam het toen ik me had aangemeld voor een master Kunsteducatie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Voor die tijd was het geen actueel thema voor mij, maar vanaf die dag was kunst- en cultuureducatie op Twitter, in de krant, in mijn professionele netwerk plotseling alomtegenwoordig. Vlak daarvoor, op 16 juli 2013, had het ministerie van OCW een adviesaanvraag gedaan bij de Raad voor Cultuur met betrekking tot voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie. Dat zorgt eveneens voor de nodige aandacht.
» Lees het hele artikel

Column: Steve Austen
Niet zo erg lang geleden verscheen er een belangwekkend boek over de verschillen in cultuurbeleid tussen Nederland en Vlaanderen. In dit boek, een uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau, getiteld Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen besteedt auteur Quirine van der Hoeven uitgebreid aandacht aan het beleid op het gebied van de cultuureducatie. Als één ding duidelijk is, dan is het wel dat het beleid en dus ook de praktijk op dit gebied niet in een allesomvattende schets te vangen is.
» Lees het hele artikel

De museale missie van Pieter-Matthijs Gijsbers
Na een periode van vijf jaar vertrekt directeur Pieter-Matthijs Gijsbers bij het Nederlands Openluchtmuseum. Hij verlaat het museum, dat met een half miljoen bezoekers per jaar tot de best bezochte van Nederland behoort, na roerige tijden. Gijsbers zag de opkomst en ondergang van het Nationaal Historisch Museum (NHM), werkte aan de implementatie van de canon in het museumbeleid en reikte buiten de poorten van het Openluchtmuseum op zoek naar nieuwe partners en nieuw draagvlak. Een gesprek over strategie, beleid en de rol van de canon als educatiemiddel.
» Lees het hele artikel

A Tale of Two Cities
Erfgoededucatie komt in in vele vormen en maten. Verschillende visies strijden om dominantie, over de aard en inhoud van het erfgoedonderwijs. Een nadere blik verklaart niet alleen de verschillen in erfgoededucatie, maar biedt ook de mogelijkheid om een eigen weg te formuleren tussen de twee uitersten.
» Lees het hele artikel

Wat als ze niet terugkomen?
Veel kunstorganisaties kijken aan tegen dalende inkomsten en verschralende middelen. Ondanks het feit dat de meeste landen in de eurozone met fikse tred uit de crisis beginnen te stappen, lijkt beterschap nog niet snel op komst. De logica achter deze merkwaardige situatie is dat kunstorganisaties voor een groot stuk van hun inkomsten afhankelijk zijn van directe of indirecte overheidssteun. Belastingen kennen een vertragingsmechanisme op de markt en ook contracten tussen kunstinstellingen en overheden hebben hun looptijd. En die laatste instanties grepen snel in door onze sector op verscheiden subsidiekortingen te trakteren.
» Lees het hele artikel

De tucht van de markt
Voor kleinere culturele instellingen en kunstenaars is de markt voor kunst- en cultuureducatie lastig te betreden. De markt is versnipperd en er zijn grote verschillen in de manier waarop deze lokaal en regionaal is georganiseerd. Dat komt ten dele omdat men zichzelf slecht organiseert en omdat de politiek door tegenstrijdige maatregelen de markt verstoort. Bestaat die markt wel en houdt diezelfde overheid niet tegelijkertijd een systeem in de lucht waarbinnen er geen vrije markt is? En maakt dit hele systeem deze sector niet onnodig kwetsbaar?
» Lees het hele artikel

Arthur le Cosquino de Bussy aan het woord
Arthur le Cosquino de Bussy maakt sinds twee jaar deel uit comissie Kunsteducatie van de Amsterdamse Kunstraad. Een vrijwillige maar invloedrijke positie, waarin hij de gemeente Amsterdam adviseert over de verdeling van structurele subsidies op gebied van kunst en cultuur. Als geen ander heeft Le Cosquino de Bussy dan ook inzicht in de structuur van de cultuureducatiemarkt van onze hoofdstad. We legden hem een aantal vragen voor over de huidige stand van zaken.
» Lees het hele artikel

Leerlijnen en bouwstenen
Op het gebied van cultuureducatie op scholen in het primair en voortgezet onderwijs is het beleid van de gemeente Utrecht al een aantal jaren gericht op duurzame samenwerking tussen een culturele instelling en een school, het zogenaamde creatieve partnerschap. De komende jaren zal de gemeente Utrecht zich toeleggen op een vernieuwing van dit creatieve partnerschap. Het doel: een leerlijn Creatief Vermogen, die zijn vaste plek wint binnen de Utrechtse cultuureducatie.
» Lees het hele artikel

Licht aan de horizon
Er is een drastische herziening gaande van het huidig bestel van kunst- en cultuurcentra. Kunstencentra in heel Nederland staan onder druk als gevolg van bezuinigingen door gemeenten en provincies en gewijzigde opvattingen over cultuur in het algemeen. Directies, besturen, medewerkers, wethouders en ambtenaren worstelen met vraagstukken over financiering, marktwerking, organisatieverandering, afbouw of doorontwikkeling. Elk jaar worden tientallen instellingen in Nederland gesloten, elders wordt juist geïnvesteerd.
» Lees het hele artikel

Een leven lang leren
Als ik de fiets opstap om naar mijn werk te gaan, geniet ik van de Amsterdamse grachten, de historie die de stad ademt en de energie. Tevens weet ik dat er iedere dag dingen gebeuren die nieuw voor me zijn. Toen ik in januari begon als manager bij ACMC wist ik dat ik aan het begin net iets meer zou leren dan ik gewend was.
» Lees het hele artikel

Creatieve talentontwikkeling in de zorg
Zoals de kunstsector op zoek is naar nieuwe verdienmodellen, zo werkt ook de zorgsector, onder invloed van de verschuivende financiering naar de gemeentes, aan betere verankering. Het behoud van de kwaliteit van de zorgverlening, synergie met andere partners en profilering staan ook hier centraal. Pameijer laat voor Atelier Herenplaats en Theater Maatwerk momenteel een onderzoek verrichten naar bredere financiering, samenwerkingspartners en adequate huisvesting. De definitieve resultaten zullen pas in juni bekend worden gemaakt, maar het project wijst de weg vooruit naar nieuwe, prikkelende samenwerkingsverbanden tussen disciplines en sectoren.
» Lees het hele artikel

Best Practices
Naast kritische kant tekeningen bij de staat van kunst- en cultuureducatie, kregen we ook veel positieve geluiden binnen. Van ver nieuwende educatieve pro jecten tot inspirerende samen werkingsverbanden binnen verschillende sectoren. Jan Brands, directeur van de Kunstconnectie, kan er vanuit zijn vereniging over meepraten. Hij stelt ons voor aan een aantal van de meest interessante cases binnen de Kunstconnectie. Vier projecten die hard op weg zijn om ook de volgende generatie Nederlanders van cultuur te laten genieten.
» Lees het hele artikel

Jongeren aan de kunst
Drie Rotterdamse hedendaagse kunstinstellingen – Showroom MAMA, TENT en Witte de With, Center for Contemporary Art – hebben de krachten gebundeld en samen een educatief totaalpakket ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs over de kunst van nu. Rotterdam is een jonge en multiculturele stad. Jongeren en het onderwijs vormen de brug naar het Nederland van de toekomst. Nu investeren in de jonge generatie verdient zich dubbel en dwars terug. En hedendaagse kunst, als onderdeel van de bredere beeld cultuur, ligt veel dichter bij de belevingswereld van jongeren dan menigeen denkt.
» Lees het hele artikel

Pubers welkom (?)
Je zult er maar een hebben. Of zijn. Een puber (m/v) die van cultuur houdt. Die zijn neus niet ophaalt voor een bezoek aan een museum, zondagmiddag best naar een klassiek concert wil, een workshop fotografie volgt of naar een theater gaat. Als zijn vrienden uitslapen van een frisfeest, speelt hij de voorbode van de toekomstige doelgroep. Dat hij wil deelnemen aan het culturele aanbod wordt hem echter niet makkelijk gemaakt.
» Lees het hele artikel

Help jongeren een eigen weg te vinden
Jongeren: lastig, egoïstisch? Of zijn ze uitdagend, bezig met zelfontplooiing en identiteit? Als directeur van Kunstbende onderschrijf ik het laatste. In de levensfase dertien tot en met achttien jaar gebeurt er heel veel in het leven van een jongere. In de eerste jaren vooral nog onder de vleugels van ouders en docenten. Later doen jongeren het zelf, ze zijn bezig met het vormen van hun eigen identiteit. Docenten en ouders verdwijnen langzaam naar de achtergrond en krijgen een coachende rol.
» Lees het hele artikel

Plant het cultuurzaadje
Als middelbare scholier bezocht ik met mijn klas (derde gymnasium) een toneelvoorstelling in de Stadsschouwburg in Nijmegen. Het was rumoerig in de zaal. Halverwege de eerste acte werd het spel stilgelegd. Een van de acteurs richtte zich tot een paar jongens die enkele rijen voor mij zaten. Of ze, uit respect voor wat er op het podium gebeurde, op wilden houden met kaarten.
» Lees het hele artikel

Gemiste kans
De ondergang van Bureau Promotie Podiumkunsten (BPP) afgelopen zomer kwam voor velen in de sector als een complete verrassing. De activiteiten van BPP zijn lange tijd van groot belang geweest voor de podiumkunsten, een spil in de collectieve marketing, promotie en deskundigheidsbevordering van podia, producenten en gezelschappen. We bevroegen Peter Joziasse, de laatste directeur, over de oorzaken en gevolgen en over het BPP dat had kunnen zijn.
» Lees het hele artikel

Cultuur als inleven
Cultuur zou mensen in staat stellen zich beter in de positie van de andere in te leven. Mede daarom zouden cultuur en cultuureducatie van belang zijn. Op een recent congres bleek de culturele sector op dit punt zelf echter nog wel enige educatie te kunnen gebruiken.
» Lees het hele artikel

Stad in dialoog
Sinds het einde van de jaren negentig staat kunst- en cultuureducatie prominent op het Vlaamse agenda. Zowel de Vlaamse overheid als steden en gemeenten erkenden het belang en de rol ervan in een veranderende maatschappij. Educatie – leren van, met en over kunst en cultuur – biedt unieke mogelijkheden voor kinderen, jongeren en volwassenen om betekenis te geven aan of zich een plaats toe te eigenen in de superdiverse samenleving. De stad Antwerpen kiest hierbij voor een ‘glokaal’ en co-creatief educatief beleid: een uitgesproken buurtgerichte aanpak die tegelijkertijd internationale uitstraling en ambitie koestert. Uitd(r)agend en uitnodigend. Maar een dergelijke visie vraagt meer dan een promotionele mindshift, vooral in de rol die de stad en de stedelijke administratie in dit alles inneemt.
» Lees het hele artikel

Permanent innoveren
Recent is er veel aandacht voor sociale innovaties. In 2013 publiceerde een samenwerkingsverband van het middenveld een analyse van tien Vlaamse innovatieve projecten (Schuurmans 2013) en MMNieuws gaf een themanummer over recente innovaties in de culturele en vrijetijdssector uit. De Vlaamse minister Ingrid Lieten lanceerde in 2013 een eenmalige oproep voor sociale innovatie-projecten en voorzag hiervoor een totaalbudget van één miljoen euro. De EU besteedde in haar groeistrategie voor de komende tien jaar eveneens aandacht aan sociale innovatie. De onderzoeksfinanciering van de Europese Unie zal vanaf 2014 voor het merendeel gegroepeerd worden binnen het Horizon 2020 Kaderprogramma. Het onderwerp leeft, maar de definitie van sociale innovatie wisselt per auteur. Een aspect waaraan meestal geen expliciete aandacht wordt besteed is het kritische aspect van innovaties.
» Lees het hele artikel

De culturele stad heeft een ziel
“De wisseling van ‘cultuurbereik’ naar ‘cultuurparticipatie’ getuigt van een verandering van de tijdgeest”. Een zin uit De culturele stad van Cor Wijn die de lezer ineens breed uitzicht biedt. Allereerst de notie dat een verticale, top down-visie (‘we brengen de hoge kunst naar een breed publiek’) plaats maakte voor een horizontale benadering (‘we verbinden publiek en cultuur’). Maar ook illustreert Wijns observatie hoe trends, modes of zelfs hypes de beleidsopvattingen kleuren: bijvoorbeeld van ‘maatschappelijke relevantie’ via ‘artistieke autonomie’ en ‘vernieuwing’ naar ‘cultureel ondernemerschap’, ‘participatie’ en ‘verbinding’.
» Lees het hele artikel

Column: Giep Hagoort
Het is 1994. De meesten van de huidige klantjes van cultuureducatie zijn nog niet geboren. Hun mogelijke ouders rommelen wat met elkaar in fietsenhokken en jeugd­ sociëteiten. De redactie van Katernen Kunsteducatie – een uitgave van de al lang opgeheven LOKV – vraagt mij een artikel te schrijven over het management van kunsteducatie op de drempel van de 21e eeuw.
» Lees het hele artikel