2
Inloggen voor abonnees

KnipselKrant New

Abonneren
Abonneer u op de
digitale nieuwsbrief: MM E-Nieuws en blijf op de hoogte van het culturele en creatieve ondernemerschap. 
Welkom
Uitgelicht
Vacature Hoofd Bedrijfsvoering
Organisatie informatie

Musis Sacrum en Schouwburg Arnhem (MSSA) vormen al meer dan honderd jaar het kloppend hart van cultureel Arnhem. Het monumentale concertgebouw Musis Sacrum staat sinds 1847 centraal in het Arnhemse muziekleven en is het huis van het vermaarde HGO: Het Gelders Orkest. De tweehonderd meter verderop gelegen Schouwburg is ondermeer thuisbasis van het wereldberoemde Introdans. 

Musis Sacrum zoekt een nieuw Hoofd Bedrijfsvoering. Reacties voor 18 juni a.s.

» Lees het hele artikel

Cultuur in de participatiesamenleving
In de afgelopen jaren heeft de kunst- en cultuursector veel kritiek gekregen: te veel oog voor vernieuwing, te weinig voor volkscultuur en ambachtelijkheid. Te veel aanbodgericht, te weinig inspelend op de interesses van een breed publiek. Terecht of onterecht: theatergezelschappen, schouwburgen, musea, orkesten en kunstmanifestaties hebben het stempel ‘elitair’ gekregen. Aangewakkerd door de crisis en opkomend populisme is de sector weggezet als ‘linkse, dure hobby’. Het resultaat is dat er in opeenvolgende bezuinigingsronden door alle overheidslagen fors op kunst en cultuur bezuinigd is.
» Lees het hele artikel

Hoe meer participatie Hoe minder emancipatie?
Dat de welvaartsstaat hét middel bij uitstek is om de onderdanen - vetgemest en tevreden als zij zijn - onder de duim te houden, is nu langzamerhand wel bekend. Of het vigerende regime meer of minder democratisch is lijkt in deze omstandigheden vooral een vraagstuk voor links georiënteerde, hoger opgeleide vrijgestelden; zij moeten tenslotte ook hun speeltje hebben.
» Lees het hele artikel

Nieuwe zakelijkheid in trek
Wat betekent de participatiemaatschappij voor de cultuur in Nederland? Leidt het afnemen van middelen bij subsidievertrekkers tot een desastreuze neergang van het culturele klimaat, of creëren de verzette bakens juist kansen? En gaat de cultuursector deze kansen benutten door zich midden in de samenleving te plaatsen? Het waren vragen die in deze BMC Cultuurconferentie van 7 april jongstleden steeds opnieuw naar voren kwamen. Met op de achtergrond een bonte mix van workshops – over cultuurclusters in Zaanstad, publiek-private samenwerkingsvormen in Amersfoort en lokale cultuurfondsen in Leiden – trokken we rond om de sfeer te proeven.
» Lees het hele artikel

Lokale cultuurfondsen
Van oudsher kennen we op het terrein van cultuur diverse soorten fondsen. Traditioneel zijn deze te onderscheiden in puur private initiatieven en fondsen die opereren als uitvoeringsorganisatie van een overheid. Bekende voorbeelden van particuliere initiatieven zijn op landelijk niveau het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Van de Ende-foundation en op lokaal niveau organisaties als Fonds 1818 in Den Haag en de K.F. Hein Stichting in Utrecht. Fondsen die als uitvoeringsorganisatie werken hebben een publiek karakter doordat ze hun middelen van de overheid krijgen en de overheid toeziet op de besteding van de middelen. Een landelijk voorbeeld hiervan is het Fonds Cultuurparticipatie en een lokaal voorbeeld is het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. De laatste tijd zien we op dit vlak veel nieuwe initiatieven. Een kenmerk hiervan is dat de fondsen een meer hybride karakter krijgen: overheid en particuliere sector zoeken elkaar op en maken samen nieuwe typen vermogensfondsen met nieuwe soorten doelstellingen. In dit artikel wordt een overzicht van de recente ontwikkelingen geboden. Tijdens de BMC Cultuurconferentie stond het Cultuurfonds Leiden in de schijnwerper. Dit fonds, dat een opmerkelijke bijdrage levert aan het versterken van de cultuursector, geldt als een exponent van wat er mogelijk is met nieuwe vormen van publiek-private stimuleringsmiddelen.
» Lees het hele artikel

Nieuw cultureel leven in Zaanstad
Een nieuwe cultuurcluster ontwikkelen voor een stad: ga er maar eens aan staan. De gemeente Zaanstad wilde een nieuw cultureel hart ontwikkelen voor de regio. Op een gecentraliseerde locatie, met meerdere culturele organisaties onder één dak. Om dat te verwezenlijken, gingen ze niet alleen te rade bij stadsplanners en architecten. De bevolking van de Zaanstreek werd betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe culturele hart van de regio en de te huisvesten culturele organisaties gingen van tevoren het gesprek met elkaar aan. Ook de samenwerking tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties werd bevorderd. Het bleek een bijzonder productieve werkmethode, die nu zijn eerste positieve resultaten begint af te werpen.
» Lees het hele artikel

De sectorgrenzen voorbij
Participatie betekent meer dan alleen je betalende, culturele publiek laten meepraten over de productie. Juist door vanaf het begin na te denken over de aard van je culturele product, ontstaan er geweldige mogelijkheden om de muren rond de culturele sector te doorbreken. Een idee dat we verder bespraken in deze workshop over slimme marketing en sociaal-artistieke projecten. Tijdens de workshop gingen zowel Johan Kolsteeg, docent aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht als Hilde Smetsers, consultant van communicatie en marketingbureau We Cross, in op het thema ‘Is marketing een middel om cultuur te verbinden met andere sectoren?’. De focus in deze sessie lag vooral bij het verbinden van de cultuursector met de zorg- en welzijnssector in het kader van het bevorderen van de participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Beide sprekers reageerden bevestigend op de vraag die in deze sessie centraal stond.
» Lees het hele artikel

Festivals pakken hun kansen
In Nederland worden veel sport- en cultuurevenementen georganiseerd. Ze zijn van grote maatschappelijke en economische waarde voor provincies en gemeenten: inwoners, bezoekers en toeristen hebben er plezier van en ondernemers en organisaties hebben meer inkomsten. Organisatoren doen dit niet alleen, maar met een heel netwerk van vrijwilligers, lokale accommodaties, sponsoren en zelfs het publiek. Dit artikel gaat in op de toegevoegde waarde van het publiek en overige partners als participant van festivals en evenementen. Praktijkvoorbeelden laten zien dat het evenement er sterker van wordt, het draagvlak groeit en de lokale economie profiteert. 
» Lees het hele artikel

Open einde gebiedsontwikkeling
De term burgerparticipatie behelst meer dan alleen ouderenhulp of culturele betrokkenheid. Ook bij ruimtelijke ontwikkeling wordt er steeds meer rekening gehouden met de wensen en eisen van burgers en ondernemers. De Nieuwe Stad in Amersfoort is daar een goed voorbeeld van. Het verlaten Oliemolenkwartier wordt momenteel op dynamische wijze omgevormd tot het innovatieve hart van Amersfoort. In het veld van ruimtelijke ontwikkeling is sprake van een systeemveranderende ‘reset’. De tijd dat een stedenbouwkundig plan top down werd ‘uitgerold’ over een gebied is inmiddels voorbij. Tegenwoordig hebben vooral gebieden die er in slagen zich bottom up te ontwikkelen succes. Een aanpak waarbij organische groei leidend is en waarbij het eindplaatje niet vanaf het begin vast staat. Bovendien nemen gemeenten niet altijd meer het voortouw bij het ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen, maar faciliteren private partijen en maatschappelijke organisaties om een grotere rol te spelen. In De Nieuwe Stad in Amersfoort zien we bovengeschetste trends in de praktijk terug. 
» Lees het hele artikel

‘Plezier is niet per definitie oppervlakkig’
Op de vraag van MMNieuws wie Cor Wijn graag zou interviewen, antwoorde hij spontaan ‘Tracy Metz’. Haar boek PRET! (2002) geeft hij graag weg, vanwege zowel het leesplezier als de spiegelfunctie over het consumentengedrag in de vrijetijdssector.
» Lees het hele artikel

Een bedreiging met een kans
Er zijn een aantal trends in de maatschappij te constateren die van belang zijn voor de ontwikkelingen in de cultuureducatie. Deze trends meenemen in de ontwikkeling van de cultuureducatie als branche achten wij van groot belang. We zijn nu echt een netwerksamenleving geworden, als gevolg waarvan niet de organisatie centraal staat, maar de klantvraag.
» Lees het hele artikel

Bellers zijn sneller
Stel je voor; je hebt iemand nog nooit ontmoet, maar je hebt wel vernomen dat diegene je misschien kan helpen in je werk. Wat doe je dan? Pleeg je direct een telefoontje, of wacht je op de eerstvolgende aanleiding of gelegenheid waar je diegene zou kunnen ontmoeten? 
» Lees het hele artikel

Duurzame Monumentenzorg
Historische gebouwen zijn bijzonder. Ze vertellen een verhaal en betekenen iets voor de plek, de omgeving en voor de mensen die het gebouw mogen gebruiken. Dat geldt voor beschermde monumenten, maar ook voor de talrijke historische gebouwen die niet officieel beschermd zijn maar wel degelijk cultuurhistorische waarden bezitten. Als we al deze bijzondere gebouwen in gebruik willen houden moeten we wel zorgen dat het comfort acceptabel is en de energierekening betaalbaar blijft. Dat kan meestal niet op dezelfde manier die we graag bij overige bestaande gebouwen toe passen: goede isolatie van de buitenschil en moderne effectieve installaties. Andere oplossingen zijn nodig.  
» Lees het hele artikel

Van bouwmeester tot bardijnen
In maart 2012 sloot de Sint-Martinusbasiliek van Halle (in de Zennevallei, nabij Brussel) haar deuren voor een periode van twee jaar. Op zich gebeurt het wel vaker dat monumenten sluiten voor restauratie, maar de laatgotische basiliek is voor de Zennestad Halle en de regio Pajottenland en Zennevallei één van de grootste toeristische attracties. Het heiligdom van de zwarte Onze-Lieve- Vrouw van Halle ontvangt jaarlijks gemiddeld tienduizend bezoekers, waarvan ongeveer zesduizend in georganiseerde dagtrips. Daarnaast komen er jaarlijks honderden bedevaarders - waarvan velen te voet - en de dagjestoeristen. Een sluiting van twee jaar zou dus funest zijn voor het toerisme in de regio. Dat de sluiting heel wat kopzorgen met zich meebracht voor Toerisme Halle hoeft geen betoog. De oplossing was echter snel gevonden: als de kerk in het “echt” gesloten wordt, dan openen we haar opnieuw virtueel. Er was een sterk alternatief nodig om de basiliek onder de aandacht van de dagtriporganisatoren te kunnen behouden.  
» Lees het hele artikel

’Ik zou heel graag een ‘Felix on tour’ zien'
“Felix Meritis staat op omvallen” kopte Het Parool op dramatische wijze afgelopen december. De financiële perikelen bij het Amsterdamse debat- en cultuurcentrum leidden tot een storm aan verontruste reacties in de culturele sector, binnen en buiten Amsterdam. Vijf maanden na dato is de toekomst van zowel het pand als de organisatie nog onduidelijk. We spraken met Linda Bouws, voormalig directeur van Felix Meritis, en Steve Austen, oprichter en voorzitter van de Stiching Vrienden van Felix Meritis, over hun toekomstplannen.  
» Lees het hele artikel

Kunst als wezenlijk onderdeel van de samenleving
Onze samenleving is bezig te transformeren van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daarin dragen mensen en lokale organisaties steeds meer verantwoordelijkheid voor zaken die eerder door de overheid werden geregeld. Het versterken en optimaliseren van de samenwerking tussen burgers, professionals en organisaties is in dit veranderingsproces van belang – maar niet altijd eenvoudig. Overheden en het maatschappelijke veld staan voor de uitdagende taak om te zorgen dat mensen hun eigen kracht aanspreken en tot recht laten komen. Want zonder dat, kunnen zij hun (nieuwe) regierol niet met succes oppakken. 
» Lees het hele artikel

Maatschappelijke waarde
De afgelopen jaren is het toverwoord voor deze sector ‘cultureel ondernemerschap’. Culturele instellingen worden geacht artistieke, zakelijke en maatschappelijke waarde te creëren. Instellingen die getuigen van cultureel ondernemerschap doen het goed in de ogen van beleidsmakers en kunnen dan ook eerder rekenen op overheidssteun. De topinstellingen, die vaak de gevestigde orde vormen, zijn het beste tot cultureel ondernemerschap in staat gebleken. Zij hebben zich kunnen profileren op artistiek en zakelijk vlak. Daardoor zijn ze de afgelopen periode relatief minder zwaar getroffen door bezuinigingen dan de middelgrote en kleinere instellingen. De nieuwste pijlen van het cultuurbeleid worden gericht op de maatschappelijke waarde. Daar liggen voor die kleinere instellingen juist meer kansen. De kunst is om die waarde te identificeren. 
» Lees het hele artikel

‘Wijzer’ werven?
Kort geleden viel bij vele culturele instellingen een brief of e-mail op de deurmat met een mooi aanbod van Wijzer Werven. Voor 10% van het normale uurtarief, de rest gesubsidieerd door het Ministerie van OCW, mag je als culturele instelling gebruik maken van de diensten van drie commerciële bureaus. Honderd instellingen worden na een selectieprocedure toegelaten tot dit ogenschijnlijk mooie aanbod. Zo’n koopje kun je niet laten lopen. Maar veel culturele instellingen voelen hierdoor ook een vorm van ‘gedwongen winkelnering’.  
» Lees het hele artikel

Wijzer werven
Begin 2014 maakte minister Bussemaker bekend dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de komende vier jaar 3,6 miljoen euro uit zal geven voor de opleiding ‘Wijzer werven’. Dit leertraject heeft als missie om instellingen uit de Nederlandse non-profit cultuursector te adviseren, trainen en coachen bij het vergroten van eigen inkomsten en het werven van fondsen. Als reactie op de hoge overheidsbezuinigingen in de kunstsector, komt deze hulp op een goed moment. In de zoektocht naar alternatieve financieringsbronnen, hebben al bijna honderd culturele instellingen met een ANBI-status zich de afgelopen maanden aangemeld. Het traject zal vanaf april worden uitgevoerd door het consortium van Van Dooren Advies, Berenschot en Charistar. 
» Lees het hele artikel

Toegang tot cultuur waar en wanneer men wil
Zicht op veranderingen in het medialandschap die tot bredere cultuurtoegang leiden. Samen met de mediabereiksonderzoeken Nationaal Luister Onderzoek, Nationaal Onderzoek Multimedia en Stichting Kijk Onderzoek hield het Sociaal en Cultureel Planbureau een uniek mediatijdsbestedingsonderzoek waarvan onlangs in de brochure Media:Tijd 2014 de resultaten op hoofdlijnen werden gepresenteerd. 
» Lees het hele artikel

'Gaan we persoonlijk worden?’
Klantgerichtheid was het sleutelbegrip op Het Toerisme en Vrijetijdscongres 2014, dat op 10 april in Leeuwarden werd gehouden. Sprekers verschilden sterk van mening of de sector wel een transitie doormaakt. De deelnemers werden door middel van parallelsessies op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen, die uit het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2013 naar voren kwamen.  
» Lees het hele artikel

ParticiPatie 3.0
Ik ben groot liefhebber van de participatie­ samenleving. Maar als het komt van de (centrale) overheid haak ik volledig af. De participatiesamenleving is van de mensen die actief zijn aan de basis, in straten,  buurten en wijken en van niemand anders.  Door de annexatie van deze praktijk door het  kabinet Rutte II is ‘participatiesamenleving’  in 2013 uitgeroepen tot het ‘woord van het  jaar’. De beleidssocioloog die dit woord aan  Rutte heeft gesuggereerd moet mij niet  tegenkomen in een donker steegje.   
» Lees het hele artikel