Selecteer een pagina

Dossier

Alle artikelen van het door u gekozen dossier

Spiegels en vensters

‘BMC-praktijkbureau’ Marco van Vulpen en Cor Wijn over advies, overnames en de toekomst van BMC

Ter gelegenheid van de tiende editie van de BMC Cultuurconferentie, het vijftienjarig bestaan van het BMC Cultuurteam en het dertig jarige jubileum van BMC, sprak MMNieuws met boegbeelden Marco van Vulpen en Cor Wijn. Van Vulpen maakte vanaf het begin deel uit van BMC Cultuur & Erfgoed; Wijn kwam in 2010 aan boord. Beiden zagen in de afgelopen jaren heel wat dossiers langskomen. We vroegen ze om een reflectie op hun jaren van praktijkervaring, en een vooruitblik op de BMC Cultuurconferentie 2017.
(meer…)

Tour d’horizon

Adviespraktijk in de kijker tijdens de BMC Cultuurconferentie 2017

Vijftien jaar BMC Cultuur, tien jaar BMC Cultuurconferentie: reden voor een extra feestelijke BMC Cultuurconferentie 2017 (mede georganiseerd door MMNieuws). BMC Cultuur & Erfgoed koos dit jaar voor een overzicht van de adviespraktijk. Oud-BMC’ers spraken over hun ervaringen in het vak, en huidige BMC’ers illustreerden hun werkzaamheden aan de hand van een aantal gevarieerde workshops. Een middag over de stand van zaken bij BMC én het cultuurveld. (meer…)

Toegankelijkheid met een prijskaartje

Financieel inzicht in duurzaamheid van digitale collecties

Dat digitale collecties duurzaam toegankelijk moeten zijn is duidelijk. We krijgen steeds meer grip op hoe we die taak moeten volbrengen. Maar wat een digitale collectie een organisatie precies kost, is nog niet echt helder. Er is een gebrek aan inzicht in de kosten, de baten en de business case. Dit terwijl het volume van digitale informatie snel toeneemt en daarmee (waarschijnlijk) ook de kosten.  Maar hoe berekenen we die kosten? En wat betekenen de financiële aspecten van digitale collecties voor onderheid en toegankelijkheid?
(meer…)

Vastgoed in eigen handen

Meer eigen verantwoordelijkheid voor cultureel-maatschappelijk vastgoed

De samenleving verandert en het cultureel-maatschappelijk vastgoed moet mee veranderen. Maar het kenmerk  van vastgoed is nu juist dat het statisch is en vaak verouderd in zijn onderdelen. Als er dan ook nog eens sprake is van leegstand, is er serieus werk aan de winkel voor de gemeente. Hoe kunnen gemeentes toch inspringen op verandering met hun vastgoedportfolio?
(meer…)

Op eigen benen

De laatste verzelfstandigingsgolf van musea en theaters

In de museum- en theatersector zien we de laatste jaren een nieuwe golf van verzelfstandigingen. Het zal het laatste staartje zijn, want de meeste musea en theaters in ons land staan al langer op eigen benen. Op de BMC Cultuurconferentie bespraken we het thema in een workshop met  beleidsmakers uit verschillende gemeenten en bestuurders van culturele instellingen. De recente verzelfstandiging van het Breda’s Museum en fusie met museumstadgenoot MOTI tot Stedelijk Museum Breda diende daarbij als praktijkvoorbeeld. (meer…)

Proeven van de toekomst

Ingrediënten voor een nieuw podiumkunstbestel

De Raad voor Cultuur formuleerde in 2015 de wens om landelijke instellingen minder centraal te stellen in het podiumkunstbeleid. De raad wil dat steden en regio’s plannen gaan maken die bij hen passen en dat deze plannen vervolgens de basis vormen voor afspraken over meerjarenfinanciering. De strikte verdeling uit het verleden tussen een rijksoverheid die gezelschappen financiert en lokale overheden die de podia subsidiëren, mag worden losgelaten. De Raad riep steden en regio’s dan ook op om met experimenten te komen. (meer…)

Visie voorop

Nieuwbouw van culturele voorzieningen is meer dan alleen stenen stapelen

De culturele sector kende in de afgelopen decennia een hausse aan nieuwbouwprojecten. Het resultaat: een hoogwaardige culturele infrastructuur die een enorme impuls heeft gegeven aan de deelname van publiek aan kunst en cultuur. De keerzijde van deze ontwikkeling is echter dat steeds weer blijkt dat instellingen na de ingebruikname van de nieuwe accommodaties in de financiële problemen komen vanwege fors hogere exploitatielasten dan eerder begroot. Wat is er aan de hand?
(meer…)

Lessen in samenwerking

De do’s and don’ts van een cultuurcluster

Cultuurclusters zijn een populaire samenwerkingsvorm in de culturele sector. Toch is het opbouwen van een succesvolle cultuurcluster nog niet zo gemakkelijk. Van organisatorische weerstand tot financiële problemen: er kan veel fout gaan. Toch zijn veel van deze problemen te vermijden, mits de vorming van de cultuurcluster vanaf dag één goed wordt aangepakt. (meer…)

Match je waarden

Partnerschappen met bedrijven in de culturele sector

Cultureel ondernemerschap van non-profit organisaties vraagt een andere, meer ondernemende competenties. Het vraagt om inzicht in het eigen marktaanbod versus concurrende sectoren. Op de markt van de vrijetijdsinvulling hebben grote veranderingen plaatsgevonden. Dat vereist een andere benadering en onderzoek naar gebruikers en bereik. Met die kennis zijn de unieke waarden van een organisatie veel beter te bepalen. Die waarden zijn op hun beurt weer de basis voor  het uitzetten van een strategie om bedrijven te kunnen binden in partnerships. De goede match te vinden, daar gaat het om. (meer…)

Ontsnapping uit het Land van Ooit

Wie de stand van het cultuurdebat wil afleiden uit de bewegingen en beweringen van de grote en sommige kleinere spelers in de subsidie-infrastructuur, kan niet anders dan uitgeput en in verwarring achterblijven. Één ding valt op: zowel OC&W als fondsen, Raad voor Cultuur, provincies, gemeenten, samenwerkende kunstbedrijven en cultuurwoordvoerders van politieke partijen; allen zijn ontevreden over de bestaande inrichting van het kunst- en cultuurbestel. Dat bestel, nog niet zo lang geleden ingevoerd, blijkt nu in de ogen van alle destijds betrokkenen voor drastische herziening vatbaar. (meer…)

Adviseurs, inspireer ons!

Tien jaar geleden schoof ik als net afgestuurde kunsthistorica bij BMC naar binnen. Destijds had ik geen idee waarom ze me aannamen maar ik was allang blij met een baan, wetende dat werkloosheid en secretaressebaantjes net zo goed het perspectief konden zijn. Nu ben ik als programmamanager verantwoordelijk voor het media- en cultuurbeleid van de gemeente Hilversum. Een baan waarbij ik als geen ander de waarde leerde kennen van een goed adviseur. (meer…)

Bespiegelingen uit het adviesvak

Het was halverwege het jaar 2005. Mijn escapades bij de provincie Drenthe waren in mijn ogen voltooid. Ondanks de interessante werkzaamheden en de fijne werksfeer, was het niet erg aanlokkelijk om er tot mijn pensioen te blijven. Maar wat dan wel? (meer…)

Goed luisteren

Toen ik gevraagd werd om een korte column te schrijven over het adviesvak naar aanleiding van de BMC Cultuurconferentie, schoten mij onmiddellijk twee uitspraken te binnen. De eerste van mijn man, die – als wij een lastige kwestie op zijn werk bespraken – regelmatig verzuchtte: “Je lijkt wel een vent. In plaats van te luisteren, begin je gelijk adviezen te geven en oplossingen aan te dragen.” De tweede is van de Taoïstische leermeester Lao Tse:  “Wees een goede luisteraar, het bespaart je de last om advies te geven.” Twee uitspraken die ik ter harte nam in mijn tijd als adviseur. 

(meer…)

De verhalen van de Waterlinie

Community-building met kleinschalige projecten

De inspiratiemiddag ‘Waterlinies’ op Fort Vechten in najaar 2015 gaf het startschot om het verhaal van de Waterlinielandschap tot leven te wekken.  Op basis van een plan dat uitgaat van  zes kernbegrippen: vertellen, verhalen, verbinden, verdienen, vrijwilligers, en (werk) verzetten. Tezamen vormen deze kernbegrippen ons project ‘V6’. Door middel van verhalen willen we de objecten in het landschap, en niet de forten, als focus nemen. We willen deze objecten verbinden en het mogelijk maken om ze te delen met anderen. Door het project bottom-up te starten stimuleren we eigenaarschap, zodat bewoners, bezoekers, bedrijven en andere betrokkenen zich het verhaal van de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie eigen maken. (meer…)

Rentmeester van de waterlinie

In gesprek met Juke van Niekerk

De Nederlandse Waterlinie is een complex stelsel van verdedigingswerken, aangelegd in de zeventiende eeuw en onderhouden tot de vroege twintigste eeuw. De Waterlinie is uniek, omdat de forten gebruik maakten van het Nederlandse water om vijanden af te weren. Dit belangrijk stuk militair erfgoed – waarvan nog veel voorbeelden te vinden zijn – wordt steeds verder ontsloten. Juke van Niekerk, directeur van de Stichting Liniebreed Ondernemen, speelt daarin een belangrijke rol. Menno Heling sprak haar over forten, ondernemen en het behoud van militair erfgoed in de toekomst. (meer…)

Straatwaarden

Het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken

Het erfgoedveld verandert. Het publiek – bestaande uit individuen en groepen met heel verschillende achtergronden, motivaties en idealen – eist een actievere rol in de bepaling wat wel en niet als erfgoed geldt. Dat vergt een heel andere opstelling van erfgoedprofessionals. Recent verscheen de publicatie Straatwaarden, het resultaat van een langdurig onderzoek naar de erfgoedsector in verandering. Projectleider Riemer Knoop en onderzoeker Michiel Schwarz delen de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.
(meer…)

Digitaal stoomgemaal

Virtual reality-tour in unesco werelderfgoed Woudagemaal

Hoe laat je een bijna honderd jaar oud stoomgemaal werkend zien, als het maar enkele malen per jaar draait? En hoe laat je op een duidelijke en aantrekkelijke manier de verborgen techniek in de stoomketels en stoommachines zien? Bureau Podium vond de oplossing in moderne techniek: een 360°-film, met augmented reality-elementen als virtual reality-tour.  (meer…)

Ondernemen met impact

De eeuw van ondernemen met impact is begonnen

Partnerschappen tussen bedrijven en culturele organisaties worden steeds normaler. Culturele organisaties zijn vooral gebaat bij de financiële voordelen van een dergelijk partnerschap, maar voor bedrijven gaat het juist vaak om de maatschappelijke betekenis. Petra Hoogerwerf deed onderzoek naar de motivaties van bedrijven om samen te werken met maatschappelijke organisaties. Wat drijft hen tot dergelijke partnerschappen, en hoe kan de culturele sector hier zijn profijt van trekken? (meer…)

Share This