Selecteer een pagina

”High touch is onze missie”

De Ambassade voor Creatieve Zaken

Algemeen
De Ambassade voor Creatieve Zaken is een platform van betrokken professionals. Creativiteit staat er hoog in het vaandel en de blik is gericht op het verbinden van de samenleving met innovatie en technologie. High touch is onze missie. Belangrijke vragen die binnen De Ambassade worden gesteld zijn: Hoe  blijven mensen betrokken in onze complexe maatschappij en technologisch gestuurde omgeving? Op welke ontwikkelingen kunnen we daadwerkelijk inspelen? Hoe mobiliseer je daarvoor de partijen? De Ambassade wil projectmatig oplossingsrichtingen vinden
voor complexe vraagstukken van vandaag.

Dat is een zoektocht waarvoor tegelijk
verschillende kennisgebieden en expertises
nodig zijn, en altijd weer creativiteit.
Deze insteek krijg bij De Ambassade een concrete
uitwerking. Het gaat ons bijvoorbeeld over
interactie van ouder wordende mensen met hun
omgeving; over ambachtelijkheid en creativiteit
als motor voor regionale ontwikkeling, over
de rol van crossmedia bij het verbinden van
mensen en het delen van relevante informatie.
Of, weer wat abstracter, over biobased grondstoffen,
voedsel, energie, mobiliteit en cultureel
burgerschap. Een consumtiegedreven economie
is niet duurzaam. Het gaat bij De Ambassade om
het bredere begrip welzijn. Daarbij zijn zachte
waarden in de economie geïncorporeerd.
De Ambassade voegt aan het bekende
driespan overheid-ondernemerschap-onderwijs
het maatschappelijk speelveld toe: de quadruple
helix. Voor de organisatie is dit het uitgangspunt
voor netwerkontwikkeling. Waarden als eerlijke
economie, duurzame processen en gemeenschapsdenken
zijn dragend voor wat onder de
vlag van De Ambassade ontwikkeld wordt. Een
kernteam van zes mensen houdt het netwerk
scherp op het implementeren daarvan.
Aanpakken
Dat gebeurt projectmatig vanuit verschillende
aanpakken. De eerste is eenvoudigweg
werken vanuit het eigen initiatief. Daar waar De
Ambassade onbenutte kansen ziet, probeert zij
die te verzilveren. Een voorbeeld is het zojuist
afgeronde project Fashion for Freedom.
Fashion for Freedom geeft een andere kijk op
kleding en biedt een podium aan producenten,
ontwerpers en publiek (gebruikers) om
gezamenlijke waarden – creatief, eerlijk, sociaal
en duurzaam – uit te dragen en zo betekenis
toe te voegen voor mensen, met vrijheid als
basis. Kleding als tweede huid. Fashion for
Freedom werd een keurmerk dat staat voor
een authentiek verhaal. Het heeft mensen,
culturen en groepen; jong en oud, ontwerpers
en ondernemers met elkaar verbonden.
Vanuit de tweede aanpak worden verschillende
agenda’s uit een omgeving samengepakt.
Verschillende ecosystemen met eigen stakeholders
worden met elkaar verknoopt, met de stad
in het centrum. Zo verkent De Ambassade met
gemeente Helmond hoe economie en cultuur
beter kunnen samenwerken rond thema’s als
textiel, automotive, food of brons. Technologie,
ambachtelijkheid en onderwijs zijn er overkoepelende
begrippen.
In een ander pril voorbeeld wordt samen
met de Academy for Leisure aan de NHTV een
werkplaats opgezet met social innovation als
kernwaarde. Het doel is om concrete projecten
te ontwikkelen waarvan er enkele naar hoger
Europees niveau getild worden.
De derde en laatste aanpak tenslotte is de
meest ambitieuze. In het afgelopen jaar heeft
De Ambassade gewerkt voor aansluiting van
de regio Brabant bij het wereldwijde Districts
of Creativity Network. Dit is een informeel
netwerk van de meest innovatieve en creatieve
regio’s ter wereld. Samen met de provinciale
overheid hopen we met Brabant bij dit netwerk
te kunnen aansluiten. Met alliantiepartners uit
de quadruple helix werken we aan gezamenlijk
gedragen thema’s. Deze worden verbonden aan
bestaande projecten binnen het netwerk of er
worden nieuwe projecten opgezet.
Een voorbeeld van deze aanpak is het juist
afgeronde project FairFest, waarin met partners
vorm werd gegeven aan het koepelproject
Tilburg, The Performing Society. Volkscultuur
en kunst werden hier verbonden op lokaal,
regionaal en Europees niveau. FairFest zocht
de Tilburgse kermis op als laboratorium voor
social innovation. Universiteiten, hogescholen,
kunstinstellingen, archieven, creatievelingen,
ondernemers en overheden werkten hierin
samen.
In gezamenlijkheid worden sterke thema’s
benoemd en projectmatig uitgewerkt. Het
kernteam zet zich ervoor in om brede coalities
te smeden rond deze thema’s. Daarbij komen
de verschillende achtergronden van ieder goed
van pas.
Merle Rodenburg, coördinator Centrum
voor Architectuur en Stedebouw Tilburg:
“Voor CAST staat sociale innovatie voor de
kunst van het ‘samenweven en samenleven’:
slim samenwerken, elkaar opzoeken
en nieuwe verbindingen leggen in kennis
en expertise, samen bereiken wat geen van
ieder alleen kan en nieuwe concepten en
producten ontwikkelen. Dit uitgangspunt
sluit goed aan bij het karakter van de
Ambassade.”
De directeur van Midpoint Brabant, Jan
Bikker, zegt het zo: “Binnen de programmalijnen
van Midpoint Brabant is niet
alleen aandacht voor puur economische
projecten. We staan ook voor serieuze
maatschappelijke uitdagingen. Juist het bij
elkaar brengen van verschillende partijen
biedt kansen voor nieuwe combinaties
en innovaties. Wij kunnen ons daarom
prima vinden in de doelstellingen van de
Ambassade.”
Jo Houben, directeur van Cultuur-
Ondernemen Amsterdam zegt het zo:
“De Ambassade is een onafhankelijke plek
voor onderzoek en ontwikkeling waar we
ons graag bij aansluiten. De kracht ligt in
het bij elkaar brengen van ervaringen uit
verschillende contexten, ook uit verschillende
landen. Dat verbetert onze eigen
producten en diensten en inspireert tot
innovatie.”
Geurt studeerde natuurkunde, scheikunde en muziek. Hij was jarenlang
als musicus op podia te vinden. Daarnaast legde hij zich toe op creatief
management, beleidsontwikkeling en ondernemerschap in de creatieve sector.

Auteur: Tekst: Geurt Grosfeld

468

Reactie verzenden

Share This