Selecteer een pagina

Creative Challenge Call-subsidie voor 39 organisaties

Algemeen

Onlangs vond in Amsterdam de conferentie Cultuur & Economie, Connecting Creativity plaats. Op deze conferentie zijn 39 zeer diverse projecten gepresenteerd, die voor subsidie in aanmerking komen in het kader van de Creative Challenge Call.

De projecten zijn geselecteerd op basis van
kwaliteit. Projecten die ook internationaal en met een grote eigen financile inbreng grote bekendheid genereren, hadden een streepje voor. De selectie is begeleid door een adviescommissie bestaande uit prof. dr Dany Jacobs, Annemarie Rakhorst (Search BV) en Ryclef Rienstra (Vanden Ende Foundation).
Aangezien het MMNieuws themanummer 6/7 van dit jaar over creative industries veel positieve reacties heeft teweeggebracht, zullen we het komend jaar meer aandacht besteden aan dit onderwerp. Als rode draad gaan we de bekroonde projecten kritisch volgen. Hieronder de lijst van projecten met een korte beschrijving.
Als bron diende: www.cultuureneconomie.nl.

01 De Netwerkregisseurs
Wie: De Netwerkregisseurs
www.netwerkregisseurs.nl
Wat: Samenbrengen van de vier Os ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en creatieve ondernemers in Delft. Via netwerken innovatie, kennisuitwisseling en economische bedrijvigheid bevorderen. Doelstelling is rendement te halen uit de via-via netwerken die iedereen heeft.
Waar: Delft

02 ABCD-netwerk
Wie: De Vereniging van Metalen ramen en Gevelbranche www.vmrg.nl
Wat: Wil Nederland in de toekomst internationaal toonaangevend zijn, dan is het van wezenlijk belang dat verschillende disciplines in de bouw gaan samenwerken met creatieve ondernemingen. Awake the Building instinct for Creative Development:
verschillende bedrijven binnen en buiten de bouw moeten elkaar prikkelen om aangenamer, comfortabeler en mooier te bouwen.
Waar: landelijk

03 Actieplan Creatieve Industrie Twente
Wie: Technologie Kring Twente www.TKT.org
Wat: Door een zogenaamde innovatiemarathon voor informal investors pitches organiseren om kennis te maken met nieuwe creatieve productinnovaties en creatieve ideen.
Waar: Twente

04 Beamlab
Wie: Cultuurfabriek BV www.cultuurfabriek.nl
Wat: Interactief platform voor techniek, commercie, creatie en consumptie. Mediakunst in contact met producenten/leveranciers multimedia-apparatuur en tegelijkertijd de culturele sector (theater en filmmakers, DJs, VJs, beeldende kunstenaars, studenten etc.).
Waar: Amsterdam

05 Best Practices
Wie: BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) www.bno.nl
Wat: Dialoog aangaan met ondernemers over strategische waarde van design voor hun onderneming. BNO wil in gesprek met 30 invloedrijke Nederlandse ondernemers. Onderwerp van gesprek wordt de waarde van design voor het bedrijf.
Waar: landelijk

06 Boerenwijsheid
Wie: Via Traiectum v.o.f. www.viatraiectum.nl
Wat: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen project voor creatieve boeren. Relatieontwikkeling tussen creativiteit en agrarisch ondernemerschap. Bij een succesvolle uitwerking van dit creativiteitsconcept kunnen cross-overs naar andere sectoren als bijv. zorg, vrije tijd en integratie worden gerealiseerd.
Waar: Haarlemmermeer

07 Capital C
Wie: Museum Boijmans Van Beuningen
www.boijmans.nl
Wat: Opzetten van een innovatiedenktank, waarin economische ondernemerschap wordt samengebracht met maatschappijbeschouwende visies van kunstenaars en vormgevers, om zo gezamenlijk tot nieuwe visies en innovaties te komen. Richt zich op het thema De duurzame mobiele samenleving van de 21e eeuw.
Waar: landelijk

08 Connecting Conversations
Wie: Walter Maas Huis www.waltermaashuis.nl
Wat: Creren van een fysieke en virtuele ontmoetingsplaats en het op gang brengen van een dynamische uitwisseling tussen bedrijfsleven, kunsten en wetenschap. Nieuwe bronnen van innovatie ontdekken en verkennen, om duurzaamheid en waardegeneratie te vinden (naast model van Zweedse Businessschools).
Waar: landelijk

09 Creakring Flevoland
Wie: Digikring Flevoland
www.digikringflevoland.nl
Wat: Netwerkvorming tussen ict-bedrijven en creatieve bedrijven met als doel samenwerking tussen partijen in het netwerk en stimuleren van creatief (internationaal) ondernemerschap. Zwaartepunt in Flevolanden op mbo-niveau.
Waar: Flevoland

10 Creative and Technology Exchange
Wie: ICT-Office www.ictoffice.nl
Wat: Wegnemen van drempels voor intensieve samenwerking creatievelingen en ondernemers in de ICT/nieuwe mediahoek. De creatieve industrie kan door actieve matchingactiviteiten beter bijdragen aan innovatie in deze sector.
Waar: landelijk

11 Creative buddy
Wie: Matching Innovation b.v.
www.matchinginnovation.nl
Wat: Koppels van creatieve professionals en mensen uit bedrijfsleven die gedurende zes maanden elkaar regelmatig ontmoeten en een duurzame relatie opbouwen (naar analogie burgerbuddy).
Waar: landelijk

12 Creative Greenhouse
Wie: Bas Ruyssenaars Uitgever-Producent
www.basruyssenaars.nl
Wat: Internationale bedrijven op een intensieve en effectieve manier kennis laten maken met het probleemoplossende vermogen van de Nederlandse creatieve industrie. Nederlandse zakelijke creatieve dienstverleners stimuleren om strategisch en operationeel vernieuwende oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken van bedrijven met een Europese c.q. internationale focus.
Waar: internationaal

13 Creative Hotspots
Wie: Vinland www.vinland.nl
Wat: Laagdrempelig samenbrengen MKBers en creatieve ondernemers via een gratis online database. Stimuleren kleine crea-ondernemers om zich te verenigen en (lokaal) te profileren. Naast database ook kennisbank.
Waar: landelijk

14 Creative Resources Development
Wie: School Foundation
Wat: Kennis en kunde in kaart brengen en standaardiseren van creatieve innovatie: Creative Resources Management. Achter geslaagde creatieve innovatie processen in de praktijk zit vaak specifieke kennis en visie. Die ligt nu vaak alleen bij pioniers. Daarom is het belangrijk om die creatieve processen in kaart te brengen via onderzoek en analyse. CRM is daarmee een professionaliseringsslag: een innovatieproject waar gebruik wordt gemaakt van dwarsverbanden en het bundelen van ervaring, kennis en creativiteit.
Waar: Amsterdam

15 Cultuur 2.0
Wie: Virtueel Platform www.virtueelplatform.nl
Wat: Tweedaagse internationale conferentie Cultuur 2.0 over Web 2.0 toepassingen en de invloed hiervan op de kunst-, cultuur-, media- en entertainmentsector. Kennis, ideen en technologien delen, ontwikkelen en (anders) leren benutten.
Waar: internationaal

16 De Arnhemse methode
Wie: Centrum voor Leiderschap V.O.F.
www.centrumvoorleiderschap.nl
Wat: Ondersteunen creatieve initiatieven door stakeholders uit diverse gelederen van Arnhem. Crux is het versterken van lopende initiatieven in plaats van starten van nieuwe.
Waar: Arnhem

17 De Boreel
Wie: Dumont advies v.o.f. www.dumontadvies.nl
Wat: Samenwerking tussen De Boreel (commercieel vastgoedproject in Deventer met o.a. lifestyle winkels) en de Jan des Bouvrie Academie, onderdeel Hogeschool Hanzestede (creatieve ontwikkeling) om mensen anders te gaan laten kijken, denken en beleven. Door zoveel mogelijk bedrijven in de regio hierbij te betrekken ontstaat een unieke symbiose.
Waar: regio Deventer, Zutphen, Apeldoorn

18 de Uitvinders … en de verdronken rivier
Wie: Atelier Vrijdag www.ateliervrijdag.nl
Wat: Studenten tonen weinig interesse in techniek: te abstract, te weinig aanwas. Oplossen door bedrijven, studenten en techneuten op een vernieuwende, doeltreffende manier het techniekavontuur te laten beleven met meer verbeeldingskracht.
Waar: landelijk

19 Design als onderscheidende factor
Wie: NedZink www.nedzink.nl
Wat: Netwerkvorming tussen leden van branchevereniging Dunne Plaat en de creatieve industrie.
De volledige keten van ontwerp, productie, machinebouw, gereedschapbouw, onderwijs, toeleveranciers en handel is vertegenwoordigd.
Waar: landelijk

20 Design Colloquium
Wie: Stichting Design Management Netwerk (DMN) www.DMnetwerk.nl
Wat: Dit project richt zich op het organiseren van een tweejaarlijks congres. Het doel is recente ontwikkelingen op gebied van (product-)design, design management en (product-) innovatie onder de aandacht brengen van potentile opdrachtgevers. De bekende designreputatie van Nederland wordt hiermee ook inhoudelijk ondersteund. Design wordt gepositioneerd als business strategie. Een doelgerichte inzet van design en innovatie vergroot positieve economische en maatschappelijke effecten.
Waar: landelijk

21 Dutch Design Meeting
Wie: European Design Center (EDC) www.edc.nl
Wat: Organiseren van een meeting bij Nederlandse Designprijzen om het reguliere bedrijfsleven actief te betrekken bij de designsector. Daarnaast gaan de initiatiefnemers een platform oprichten om te netwerken waar zowel bedrijven als ontwerpers lid van kunnen worden.
Waar: Eindhoven, landelijk

22 Emerging Technology & Art Carousel (ETAC)
Wie: MAD Emergent Art Center http://mad.dse.nl
Wat: Tot stand brengen van nieuwe product- en applicatieconcepten door hightechbedrijven en kunstenaars samen te brengen door middel van techmatische bijeenkomsten op gebied van sensortechnologie.
Waar: Eindhoven

23 Expeditie Frankendael
Wie: Tinker Imagineers www.tinker.nl
Wat: Een vereniging die verbindingen tussen creatieve sector en bedrijfsleven stimuleert in een inspirerend pand met interactieve bijeenkomsten waar pioniers gezocht en gevonden worden: Hoe wordt conceptdenken gentroduceerd binnen een commercile omgeving waar met name ook innovatie speelt?
Waar: Amterdam

24 Het Huys ten Donck
Wie: Catation Relations www.huystendonck.nl
Wat: De cultuurhistorische Buitenplaats Het Huys ten Donck (Ridderkerk) als ontmoetingsplek en inspiratiebron, broedplaats en conferentieoord voor vernieuwende concepten en communicatievormen, onder andere voor constructieve ervaringen op een uniek plek, match tussen verleden, heden en toekomst tussen kunst, cultuur en regulier bedrijfsleven.
Waar: Ridderkerk

25 iMediate
Wie: iMediate www.imediate.nl
Wat: Netwerkevenement op Noorderslag muziekfestival. Focus op interactie tussen de muziekindustrie in Noord-Nederland en in die regio actieve bedrijven uit andere niet-creatieve sectoren. De muzieksector en het bedrijfsleven hebben elkaar iets te bieden.
Waar: Landelijk

26 ISH goes corporate
Wie: Stichting ISH www.ish-events.com
Wat: Theatergroep ISH bouwt netwerk met relevante partners in bedrijfsleven en instellingen.
Waar: Amsterdam

27 Joystick cinema
Wie: Submarine Rotterdam B.V. www.submarine.nl
Wat: Koppeling game-industrie en film (distributeurs/ producenten). Onderzoek en samenwerking, concrete voorbeelden, maar met producties die een sterke Europese identiteit hebben.
Waar: landelijk

28 Kopwerck
Wie: CCCP.TV www.cccp.nl
Wat: Jonge creatieven in contact brengen met bedrijfsleven door oprichten van een denktank. Bovendien zijn niet-creatieve bedrijven bereid te investeren in vernieuwing en blijven de jongeren betrokken bij het vervolgtraject, omdat ze presentaties gaan geven bij de meewerkende bedrijven.
Waar: Rotterdam

29 Metaalunie/BNO
Wie: Koninklijke Metaalunie www.metaalunie.nl
Wat: Koppeling ontwerpers en maakindustrie aan de hand van concrete productideen (implementatie van goede productideen i.s.m. het programma Het Beste Idee van Nederland).
Waar: landelijk

30 Mixes Zones
Wie: Stichting de Wintertuin www.wintertuin.nl
Wat: Creatief Product Platform Nijmegen: praktische uitwisseling van ideen, kennis, achtergronden, motivaties in een bijzondere eventvorm in theatrale setting tussen cultuurmakers, MKB, universiteit, beleidsmakers, directeuren van podia etc.
Waar: Nijmegen/Nordrhein Westfalen

31 Motum (ideegeneratie)
Wie: Motum www.sliminnoveren.nl
Wat: Organiseren van probleemgerichte denktanks (Ideegeneratie) voor de maakindustrie, waarbij een groep creatieven wordt ingezet voor een probleem waar de maakindustrie zich mee geconfronteerd ziet.
Waar: Gelderland en grensstreek

32 Out of the Box
Wie: Vereniging Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) www.nvc.nl
Wat: De initiatiefnemers willen MKB-ondernemers in de verpakkingsindustrie laten ervaren hoe ze in samenwerking met creatieve bedrijfstakken toegevoegde waarde kunnen creren voor hun producten, op basis van kwaliteit, duurzaamheid en een onderscheidende vormgeving.
Waar: landelijk

33 Project Open-CI
Wie: Mediamatic Lab v.o.f. www.mediamatic.nl
Wat: Mediametic Lab Amsterdam: internetinfrastructuur (peer to peer): unieke identificatie personen/projecten en organisaties plus informatie delen met onafhankelijke organisaties.
Waar: Amsterdam

34 Redesign the City
Wie: DN Urbland www.urbland.com
Wat: Creatieven uit allerlei disciplines proberen nieuwe ideen op het gebied van stedenbouw, architectuur, ruimtelijke ordening en ruimtegebrek toe te passen op bestaande locaties in Delft en deze te herontwerpen. Voordeel: praktijktoets van deze nieuwe ideen, aanjagen discussie en betere bekendheid.
Waar: Delft

35 Seminar Bond van Meubelfabrikanten
Wie: Centrale Bond voor Meubelfabrikanten (CBM)
www.cbm.nl
Wat: Kruisbestuiving tussen meubelfabrikanten, interieurbouwers, ontwerpers en architecten. Doel is het verbeteren van productontwikkeling en samenwerking van de industrie met de creatieven.
Waar: internationaal

36 Stichting AINSI
Wie: Stichting AINSI (Art, Industry, Nature, Society and Innovation)
Wat: Rond Maastricht zitten veel MKBers, kunstenaars en ontwerpers (ook over de grens met Belgi en Duitsland heen), maar slechts enkele grotere maakbedrijven.
Nieuw bedrijfsverzamelgebouw (in de voormalige ENCI-fabriek) waar creatieven permanent ruimte krijgen voor ateliers en performance. Zowel een fysieke als een mentale alliantie waar leergierigheid en zin voor avontuur centraal staan.
Waar: Maaststricht e.o.

37 Stichting Creative Learning Lab
Wie: Stichting Creative Learning Lab www.clab.nl
Wat: Opschalen en implementeren van succesvolle prototypes en concepten in het onderwijs is het doel van dit project. Daarnaast willen de initiatiefnemers het innovatief vermogen van leerlingen vergroten.
Waar: Nederland

38 Temporary Art Centre: Need & Meet
Wie: Temporary Art Centre www.tac.nu
Wat: het TAC is een netwerk van ateliers voor ontwerpers uit verschillende disciplines dat samenwerking met het reguliere bedrijfsleven zoekt door opdrachten aan te bieden. Koppelen rafelrand design en cultuur aan het bedrijfsleven.
Waar: Eindhoven

39 The Creative Company Conference
Wie: Visual Experiences B.V. www.viavide.com
Wat: Tweedaagse internationale conferentie over creatief ondernemerschap: creatieven en opdrachtgevers bij elkaar brengen en de link tussen ondernemerschap en creativiteit beter leggen. Centraal staat de Creatieve Onderneming.
Waar: internationaal

Auteur: Redactie redactie@mmnieuws.nl

468

Reactie verzenden

Share This