Selecteer een pagina

Cultureel Platform Venlo

Beleid, Fondsenwerving

Hoe ziet een lokaal fonds er uit? Venlo biedt een mooie case study. In Venlo hebben de gemeente en het culturele veld in een coproductie een nieuw cultuurbeleid voor de komende jaren ontwikkeld: ’Focus, samenhang en samenwerking; herijking cultuurbeleid gemeente Venlo 2015-2018’. Het college heeft inmiddels ingestemd met het nieuwe beleid; de gemeenteraad besluit op 24 juni over de voorstellen. Het nieuwe cultuurbeleid gaat uit van een bundeling van krachten en middelen op een beperkt aantal strategische speerpunten. Kort samengevat voorziet het nieuwe cultuurbeleid in een compacte Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur (inhoud); eeen betere werkorganisatie voor samenwerking en afstemming door de oprichting van het Cultuur Platform Venlo (organisatie); en een bundeling van geldstromen als werkbudget van het Cultuur Platform Venlo voor de uitvoering van de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur, in de vorm van een nieuw Cultuurfonds Venlo met publiek-privaat geld (financiering).

De Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur zorgt voor focus en bestaat uit de volgende vijf speerpunten/thema’s:

  • Horizontale programmering;
  • Cultuureducatie basisonderwijs;
  • Cultuur in de Wijk;
  • Collectieve promotie & marketing;
  • Regionalisering.

‘Niet praten, maar doen’, is dan ook het motto van het Cultuur Platform Venlo. Cultuur Platform Venlo geeft invulling aan de thema’s met concrete jaarprogramma’s en projecten. Het platform bestaat uit een kerngroep bestaande uit de directies van de culturele basisvoorzieningen (Theater De Maaspoort, Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, poppodium Grenswerk en Museum van Bommel van Dam), het Limburgs Museum en de gemeente (wethouder, beleidscoordinator). Per bovengenoemd speerpunt/thema is ook een werkgroep opgericht, waaraan verschillende samenwerkingspartners deelnemen uit het culturele veld, amateurkunst, onderwijs, bedrijfsleven enzovoorts.

De werkgroepen stellen jaarprogramma’s met concrete projecten op. Voor de uitvoering van die jaarprogramma’s en projecten wordt een nieuw Cultuurfonds Venlo ingesteld, dat jaarlijks gevoed wordt met budget van de grote instellingen (basisvoorzieningen en Limburgs Museum) en een matchingsbedrag vanuit de gemeente. Aldus komt een werkbudget van 150.000 euro beschikbaar (75.000 euro instellingen en 75.000 euro gemeente). Het Cultuurplatform Venlo zal zich inspannen om ook derde geldstromen aan te boren van bijvoorbeeld Provincie of particuliere fondsen, zodat het werkbudget verder kan worden uitgebreid. Het Cultuurfonds Venlo zal mogelijk administratief worden aangehaakt bij een van de founding partners (gemeente of een van de grote instellingen) of bij het regionale Prins Bernhard Cultuurfonds. Op termijn wordt overwogen Cultuur Platform Venlo en Cultuurfonds Venlo onder te brengen in cooperatieve vereniging: Cultuur Coorperatie Venlo.

468
Share This